Handelsvillkor

  1. Användning
  • Användning. Allmänna villkor för försäljning och leverans (’’Villkoren’’) gäller för alla avtal på PhoneAlone ApS CVR: 41091940, (’’Företaget’’) försäljning och leverans av produkter, reservdelar och relaterade tjänster till företagskunder.  
   
  1. Avtalsgrundlag
  • Avtalsgrundlag. Villkoren utgör tillsammans med Företagets erbjudanden och orderbekräftelser hela avtalsgrunden för Företagets försäljning och leverans av produkter, reservdelar och tillhörande tjänster till kund (”Avtalsgrundlagen”). Kundens köpevillkor tryckta på beställningar eller på annat sätt meddelat till Företaget utgör inte en del av Avtalsgrundlagen. 
  • Ändringar och tillägg. Ändringar i och tillägg till Avtalsgrundlaget är endast giltiga om parterna skriftligen kommit överens. 
    3.Produkter, reservdelar och tjänster 
  • Produkter och reservdelar. Produkter och reservdelar som Företaget säljer och levererar till kunden är nya och följer svensk lagstiftning vid leverans.  
  • Tjänster. Tillhörande tjänster som Företaget säljer och levererar till kunden, i samband med försäljning och leverans av produkter eller reservdelar, utförs på ett hantverksmässigt sätt och följer svensk lagstiftning vid leverans. 
  • Ansvarsbegränsning. Produkter, reservdelar och tillhörande tjänster som Företaget säljer och levererar till kund är avsedda för att telefonboxen ska användas inomhus i kontorsmiljöer, och användas för ljudisolering av telefonsamtal. Oavsett eventuella motstridiga villkor i Avtalsgrundlaget är Företaget inte på något sätt ansvariga för förluster eller skador som kan hänföras till användning för något annat ändamål. Kunden ska hålla Företaget skadeslöst i den mån Företaget kan bli ansvarigt för sådan förlust eller skada. 
    4.Pris och betalning 
  • Pris. Priset för produkter, reservdelar och tillhörande tjänster följer Företagets gällande prislista vid den tidpunkt då Företaget bekräftar kundens beställning, om inte parterna skriftligen kommit överens om annat. Alla priser är exklusive moms. 
  • Betalning. Kunden ska betala alla fakturor för produkter, reservdelar eller relaterade tjänster, jfr betalningsfrist på faktura, om inte parterna skriftligen har kommit överens om annat. 
    5.Försenad betalning 
  • Ränta. Om kunden underlåter att betala en faktura för produkter, reservdelar eller relaterade tjänster i tid av skäl som Företaget inte ansvarar för, har Företaget rätt till ränta på det förfallna beloppet med 1,5 % per. månad från förfallodag och tills betalning sker. 
  • Upphävande. Om kunden underlåter att betala en förfallen faktura för produkter, reservdelar eller relaterade tjänster inom 14 dagar från det att han mottagit skriftligt betalningskrav från Företaget har Företaget, utöver ränta enligt p. 5.1 rätt att: (i) häva försäljningen av de produkter, reservdelar och/eller relaterade tjänster som förseningen avser, (ii) häva försäljningen av produkter, reservdelar och/eller relaterade tjänster som ännu inte har levererats till kunden, eller kräva betalning i förskott, och/eller (iii) åberopa andra betalningsrättigheter. 
      6.Erbjudanden, beställningar och orderbekräftelser 
  • Erbjudande. Företagets erbjudande gäller i 10 dagar från den dag då erbjudandet är daterat, om inte annat anges i erbjudandet. Accept av erbjudanden som kommer in till Företaget efter acceptfristens utgång är inte bindande för Företaget, om inte Företaget meddelar kunden annat. 
  • Beställningar. Kunden ska skriftligen skicka beställningar av produkter, reservdelar eller relaterade tjänster till Företaget. En beställning måste innehålla följande information för varje beställd produkt, reservdel eller tjänst: (i) Ordernummer, (ii) Artikelnummer, (iii) Artikelbeskrivning, (iv) Kvantitet, (v) Pris, (vi) Betalningsvillkor, (vii) Leveransdatum, (viii) Leveransadress och (ix) Leveransvillkor. 
  • Orderbekräftelser. Företaget strävar efter att skriftligen skicka bekräftelse eller avslag på beställning av produkter, reservdelar eller relaterade tjänster till kunden senast 2 arbetsdagar efter mottagandet av beställningen. Bekräftelser och avslag på beställningar måste vara skriftliga för att binda Företaget. 
  • Ändring av beställning. Kunden får inte ändra en gjord beställning av produkter, reservdelar eller relaterade tjänster utan Företagets skriftliga medgivande. 
  • Oenighet om order. Om Företagets bekräftelse av en beställning av produkter, reservdelar eller relaterade tjänster inte överensstämmer med kundens beställning eller Avtalsgrundlaget, och kunden inte vill acceptera de bristande villkoren, ska kunden meddela Företaget skriftligen inom 2 arbetsdagar efter mottagandet av orderbekräftelsen. I annat fall är kunden bunden av orderbekräftelsen. 
      7.Leverans 
  • Leveransvillkor. Företaget levererar alla sålda produkter och reservdelar kostnadsfritt vid trottoarkanter eller så nära adressen som chauffören bedömer vara möjligt var som helst i Danmark, förutom överbryggade öar. Vid leverans på överenskomna platser övergår risken för orderns omedelbara fall på kunden. Kunden ansvarar för omedelbar lossning på överenskommen leveransadress. 
  • Leveranstid. Företaget levererar alla sålda produkter, reservdelar och tillhörande tjänster inom den tid som anges i Företagets orderbekräftelse. Företaget har rätt att leverera före avtalad leveranstid, om inte parterna kommit överens om annat. 
  • Undersökning. Kunden ska besiktiga alla produkter, reservdelar och relaterade tjänster vid leverans. Om kunden upptäcker ett fel eller fel som kunden vill åberopa ska detta omedelbart skriftligen meddelas Företaget. Om ett fel eller fel som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte omedelbart skriftligen meddelas Företagets kan det inte göras gällande senare.  
  • Leverans. Om kunden underlåter att ta emot varan eller kundens förhållanden i övrigt medför att Företaget inte kan utföra leverans, avses leverans ha skett vid den tidpunkt då Företaget meddelar kunden att varan gjorts tillgänglig för kunden. 
  • 100 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller från det att produkten levererats. Vid beställning av flera kartonger gäller detta endast en kartong. All kommunikation om detta ska ske skriftligt. Ångerrätten förutsätter att telefonboxen är oskadad och komplett samt förpackad i originalförpackning. Företaget står för kostnaderna för transport och frakt, som kunden själv står för, dock max 2 500:-.  
    8.Försenad Leverans 
  • Meddelande. Om Företaget förväntar sig en försening i leveransen av produkter, reservdelar eller relaterade tjänster, informerar Företaget kunden om det och anger samtidigt orsaken till förseningen och ny förväntad leveranstid. 
    9.Garanti 
  • Garanti. Företaget garanterar att produkter, reservdelar och relaterade tjänster är fria från väsentliga defekter och brister i design, material och utförande i 24 månader efter leverans. För delar som byts ut under garanti är garantitiden 36 månader från bytet, dock max 24 månader från ursprunglig leverans. 
  • Undantag. Företagets garanti täcker inte slitage och defekter, eller skador orsakade av: (i) allmänt slitage, (ii) lagring, installation, användning eller underhåll i strid med Företagets instruktioner eller allmän praxis, (iii) reparation eller modifiering utfört av någon annan än Företaget, och (iv) andra förhållande som Företaget inte ansvarar för. 
  • Meddelande. Om kunden upptäcker ett fel eller brist inom garantitiden som kunden önskar åberopa ska detta omedelbart skriftligen meddelas till Företaget. Om ett fel eller brist som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte omedelbart skriftligen meddelas till Företaget kan det inte göras gällande senare. Kunden ska lämna Företaget den information om ett rapporterat fel eller defekt som Företaget begär. 
  • Undersökning. Inom rimlig tid efter det att Företaget mottagit meddelande från kunden om ett fel eller defekt och prövat reklamationen, meddelar Företaget kunden om felet eller defekten omfattas av garantin. På begäran ska kunden skicka defekta delar till Företaget. Kunden står för kostnad och risk för delar under transport till Företaget. Företaget står för kostnaden och risken för delar under transport till kund om felet eller defekten omfattas av garanti. 
  • Åtgärd. Inom rimlig tid efter det att Företaget meddelat kunden enligt pkt. 9.4 att ett fel eller defekt omfattas av garantin, åtgärdar Företaget felet eller defekten genom att: (i) byta ut eller reparera defekta delar, eller (ii) skicka delar till kunden, för kundens eget utbyte eller reparation. 
  • Upphävning. Om Företaget underlåter att åtgärda ett fel eller brist som omfattas av garantin inom rimlig tid efter det att Företaget meddelat kunden enligt pkt. 9.4, av skäl för vilka kunden inte är ansvarig och fel eller defekten inte har åtgärdats inom en rimlig period av minst 60 dagar, kan kunden avbryta den eller de beställningar som berörs av felet eller defekten, utan meddelande genom skriftligt meddelande till Företaget. Kunden har inga andra rättigheter i samband med fel eller brister i produkter, reservdelar eller relaterade tjänster än de som uttryckligen anges i pkt. 9. 
    10.Ansvar 
  • Ansvar. Varje part är ansvarig för sina egna handlingar och försummelser enligt tillämplig lag med de begränsningar som följer av Avtalsgrundlaget. 
  • Produktansvar. Företaget ansvarar för produktansvar avseende levererade produkter och reservdelar, i den mån sådant ansvar följer av tvingande lagstiftning. Kunden ska hålla Företaget skadeslöst i den mån Företaget kan ådra sig produktansvar därutöver. 
  • Skadeståndsansvar. Företaget kan inte i något fall hållas ansvarig för driftförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster eller följdskador. Företagets eventuella ansvar gentemot kunden är i samtliga fall begränsat till 10 000. 
    11.Omöjlighet eller force majeure 
  • I händelse av omöjlighet eller force majeure efter ingåendet av Ensamåterförsäljaravtalet som hindrar en Part från att fullgöra sina skyldigheter enligt Ensamhandlaravtalet, ska Parten i fråga vara ansvarig om det beror på omständigheter utanför en Parts kontroll, inklusive men inte begränsat till force majeure, krig, terrorism, brand, uppror, strejk, lockout eller andra allvarliga arbetsrelaterade inkonsekvenser, upplopp, jordbävningar, översvämningar, explosioner eller andra naturfenomen samt brister i leveranser eller förseningar från leverantörer eller underleverantörer pga. till något av ovanstående villkor. 
  • De rättigheter och skyldigheter som tillkommer eller åvilar den Part som drabbas av omöjlighet eller force majeure ska förlängas med en period som motsvarar perioden för force majeure-situationen. 
  • I händelse av att en Part inte följer Ensamåterförsäljaravtalet på grund av omständigheter som nämns ovan under punkt xx, har den andra Parten rätt att säga upp Ensamåterförsäljaravtalet om inte fullgörande kan ske inom rimlig tid. 
    12.Ansvar 
  • Företaget kan inte i något fall hållas ansvarigt för rörelseförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster eller följdskador. Företagets eventuella ansvar gentemot kunden är i samtliga fall begränsat till 5 000 av fakturerat belopp. 
    13.Tystnadsplikt 
  • Parterna har tystnadsplikt med avseende på allt de upplever om den andra parten enligt detta Ensamåterförsäljaravtal, och de ska behandla sådan information som konfidentiell. 
  • Parterna får endast vidarebefordra sådan konfidentiell information till anställda eller underleverantörer som har ett sakligt behov av att få tillgång till informationen. Innan konfidentiell information lämnas ut till anställda eller underleverantörer ska parten i fråga meddela den anställde eller underleverantören att informationen är konfidentiell. 
  • Tystnadsplikten omfattar inte uppgifter som vid tidpunkten för inhämtandet av kunskapen var eller senare blev allmänt tillgängliga eller allmänt kända. 
  • Tystnadsplikten omfattar Parternas anställda, underleverantörer och externa rådgivare. 
  • Denna bestämmelse gäller både under det exklusiva återförsäljaravtalets löptid och efter det att samarbetet upphört. 
    14.Sekretess 
  • All information som utbyts mellan kunden och Företaget ska behandlas och hållas konfidentiell. Utöver vad som kan bli följden av ärendets handläggning lämnas inte uppgifter vidare till tredje man. Kunden har under inga omständigheter rätt att vidarebefordra hela eller delar av materialet eller kommunikationen mellan Kunden och Företaget. 
  • Företaget verkar i en bransch där offentliga uttalanden, recensioner och betyg på olika medier och forum, såsom Trustpilot, har stor betydelse och tillmäts stor vikt av nya/blivande kunder. Att göra orimliga eller orättvisa uttalanden, recensioner eller bedömningar om Företaget, eller göra någon annan orimlig eller orättvis negativ publicitet om Företaget, kan således få stora negativa konsekvenser och leda till förlust för Företaget. Dessutom används sådana uttalanden, recensioner eller betyg ibland av kunder också som utpressning. 
  • På denna grund åtar sig alla kunder som ingår avtal med Företaget att söka eventuella klagomål, tvist, missnöje, meningsskiljaktigheter eller liknande lösta internt och i godo. Som kund förbinder du dig således, oavsett art och eventuell motivering av ett eventuellt klagomål, tvist, missnöje eller oenighet, att först kontakta Företaget, som sedan har rätt att undersöka saken vidare och söka en lösning i godo. 
  • Tystnadsplikten, och därmed förbudet mot offentliga uttalanden, underrättelser och bedömningar, gäller i 24 månader från avtalets ingående och kan vid överträdelse bestraffas med dagsböter på 2 000 DKK för varje dag utlåtande, underrättelse resp. bedömningen upprätthålls av kunden. Efter 24-månadersperiodens utgång kan kunden offentligt och under allmänt ansvar göra uttalanden, omdömen och bedömningar m.m. 
      15.Tillämplig lag och jurisdiktion 
  1. Tillämplig lag. Parternas handel är i alla avseenden föremål för dansk lag. 
  1. Jurisdiktion. Eventuell tvist som kan uppstå i samband med parternas handel ska avgöras av dansk domstol. 
Rulla till toppen
Vill veta mer?

Ring oss på
+45 60 70 59 75 eller skriv till gd@phonealone.dk

WORKSPACE EXPO PARIS

Workspace Expo Paris

Paris – Porte de Versailles 

Hall 1

Stand K56

March 26-28, 2024

Boka
Möte